Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Verkoop en Levering

ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZOALS HIERONDER WEERGEGEVEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE AANBIEDINGEN, BESTELLINGEN EN OPDRACHTEN.

In geval van twijfel beroepen wij ons op de Engelstalige versie van deze voorwaarden zoals vermeld in de “General Terms and Conditions of Sale and Delivery“, ter inzage op onze website.

I. Algemeen

1. De volgende Algemene Voorwaarden voor Verkoop en Levering vormen een integraal onderdeel van elke overeenkomst tussen Man Solar B.V. en haar klanten (de ‘koper’). Voorwaarden die afwijken van de volgende Voorwaarden voor Verkoop en Levering zijn alleen van toepassing indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door Man Solar B.V.. Deze zijn niet bindend voor Man Solar B.V., ook als ze niet expliciet verworpen zijn. Acceptatie van leveringen van Man Solar zal in alle gevallen beschouwd worden als erkenning van de volgende Algemene Voorwaarden voor Verkoop en Levering van Man Solar B.V..

2. Aankoop en gebruik – Producten van Man Solar B.V. worden uitsluitend verkocht voor laboratorium onderzoek, ontwikkeling en onderwijsdoeleinden. Iedere vorm van gebruik voor andere doeleinden, inclusief (maar niet beperkt tot) medisch, voedsel, landbouw, cosmetisch of huishoudelijk, is uitsluitend voor eigen risico van de koper.

II. Sluiten van de Overeenkomst

De opdracht van de koper is uitsluitend geldig na ontvangst van een schriftelijke orderbevestiging van Man Solar B.V.; eerdere offertes van Man Solar B.V. zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande aankondiging. De inhoud en reikwijdte van de opdracht worden bepaald door de orderbevestiging.

III. Prijzen en Betaling

1. De prijzen geldend op het moment van bestellen zijn van toepassing. Op alle prijzen is een belasting toegevoegde waarde van toepassing. Leveringsvoorwaarden, zoals FOB of CIF, worden geïnterpreteerd volgens de meest recente Incoterms van de Kamer van Koophandel.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen betalingen binnen 14 dagen vanaf factuurdatum te zijn voldaan door overboeking op bankrekening van Man Solar B.V.. Echter Man Solar B.V. kan betaling eisen voorafgaand aan verzending van de goederen.

3. Het opschorten van betalingen door de koper of verrekening met enig uitstaand bedrag is uitgesloten, tenzij de achterliggende reden daarvoor niet ter discussie staat.

IV. Leveringstermijn

1. Man Solar B.V. stelt alles in het werk om bestellingen binnen de afgesproken termijn te leveren. Man Solar B.V. informeert de koper indien de levertermijn langer wordt en behoudt zich het recht voor om in delen te leveren.

2. Alle afgesproken levertermijnen zijn onderhevig aan tijdige levering door Man Solar B.V.’s eigen leveranciers. De levertermijn begint op het moment van orderbevestiging, echter niet voordat de koper aan diens verplichtingen voldaan heeft.

V. Verzenden en Overgang van Risico

De te leveren producten worden verpakt en verzonden in lijn met de gebruikelijke handelspraktijk. Verzending vindt uitsluitend plaats op risico van de koper.

VI. Eigendomsvoorbehoud

1. Man Solar B.V. behoudt de eigendomsrechten op de geleverde producten totdat alle betalingen onder het leveringscontract zijn voldaan.

2. De overgang van het eigendom wordt geacht te zijn geschied zodra de koper de totale prijs voor de levering heeft voldaan.

VII. Opzegging van Contract en Schadevergoeding in plaats van Prestatie

1. Indien Man Solar B.V. er niet in slaagt verplichtingen na te komen, dan is de koper gerechtigd om het contract op te zeggen of komt in aanmerking voor schadevergoeding, uitsluitend in de navolgende situaties:

a) indien de contractbreuk door Man Solar B.V. niet onaanzienlijk is,

b) indien de koper Man Solar B.V. schriftelijk verzoekt om alsnog aan de verplichtingen te voldoen binnen een periode van tenminste 14 dagen, en

c) Man Solar B.V. er desondanks niet in slaagt om in de gestelde periode aan haar verplichtingen te voldoen.

2. Indien Man Solar B.V. niet gepresteerd zou hebben in overeenkomst met de contractuele verplichtingen binnen de door de koper gestelde verlengde levertermijn, dan kan Man Solar B.V. vragen of de koper binnen een redelijke termijn kan verklaren of de koper nog altijd levering eist. Man Solar B.V. is niet verplicht te leveren totdat de koper beslist.

VIII. Aansprakelijkheid

1. Aansprakelijkheid van Man Solar B.V. voor welke schade of verlies dan ook geleden door de koper, als gevolg van defecten in producten van Man Solar B.V. is beperkt tot de waarde van de betreffende producten zoals vermeld op de aankoop factuur.

2. Man Solar B.V. is niet aansprakelijk voor schade of anderszins aansprakelijk voor gedeeltelijke of complete wanprestatie of vertraagd nakomen van haar verplichtingen vallend onder welk levercontract of bestelling dan ook, indien het falen of de vertraging te wijten was aan enige oorzaak buiten Man Solar B.V.s redelijke controle. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, worden de navolgende zaken beschouwd als oorzaken buiten Man Solar B.V.s redelijke controle:

  1. explosie, overstroming, bliksem, brand of ongeluk;
  2. oorlog of dreiging van oorlog, sabotage, opstand, civiele onrust;
  3. verordeningen, beperkingen, regulering, acts, verboden of maatregelen van enigerlei aard van de kant van enige autoriteit (staat, parlement, lokale overheid);
  4. import of export reguleringen, embargo’s en/of sancties (zowel VN, EU en/of US sancties of andere);
  5. stakingen of andere industrie gerelateerde acties of handelsconflicten (zowel met betrokkenheid van onze werknemers als die van derde partijen);
  6. Stroomuitval of storing aan machinerie.

IX. Gebruik van de Goederen en Vrijwaring

De koper verklaart en verzekert dat zijn gebruik van de bestelde goederen niet in strijd is met enige wet of regulering. Aangezien Man Solar B.V. de goederen anders niet aan de koper zou verkopen, stemt de koper er mee in om Man Solar B.V. te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle claims, kosten en uitgaven, verliezen en aansprakelijkheid van welke aard dan ook, ontstaan door het handelen van de koper en/of gebruik van de goederen al dan niet in combinatie met enige andere substantie, of het niet nakomen van kopers verplichtingen, inclusief enige claim neergelegd door kopers bedienden, vertegenwoordigers, agenten, personeel, opvolgers of aangestelden, door klanten van de koper, door eindgebruikers, door ondergeschikt personeel (zoals verschepers, enz.) of door andere derden.

X. Export Controle

De koper erkent dat de goederen die zijn aangekocht of ontvangen van Man Solar B.V. onderhevig kunnen zijn aan export reguleringen, beperkingen, verordeningen en regels van Nederland, de EU of andere buitenlandse autoriteiten (tezamen ‘Export Wetten’).

XI. Varia

1. De plaats waar alle verplichtingen nagekomen dienen te worden, die voortvloeien uit de contractuele verbintenis is de geregistreerde standplaats van Man Solar B.V..

2. Op deze algemene voorwaarden en ieder geschil betreffende de producten en/of deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen zijn alle Nederlandse rechtbanken.

3. De huidige algemene voorwaarden blijven ook van kracht indien individuele voorzieningen verworpen worden of onwettig verklaard. Enige verworpen of onwettig verklaarde voorziening wordt vervangen door een wettige voorziening die commercieel gezien het dichtst bij de verworpen of onwettige voorziening komt.